Tilaus ja sopimusehdot

Voimassa 1.11.2015 lukien toistaiseksi.

 1. Ehtojen soveltaminen
  Näitä ehtoja sovelletaan SAME GOAL:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöitten (jäljempänä ”
  SAME GOAL”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta:
  www.samegoal.fi, matias@samegoal.fi) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja SAME
  GOALilta Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: lisäravinteet,
  urheiluvälineet, vaatteet ja asusteet sekä valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja SAME GOALin väliseen
  asiakassuhteeseen.
  Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja
  sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua.
  Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes
  käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä
  ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman
  kestoajan. Henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä ”PT-palvelu”)
  osalta palveluntarjoajana toimii kyseisen palvelun tuottava valmentaja SAME GOALin toimiessa ainoastaan
  palvelun välittäjänä ja näitä ehtoja sovelletaan PT-palvelun osalta ainoastaan palvelun myyntitapahtuman osalta.
 2. Palvelun sisältö
  Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy SAME GOALin ja mahdollisten muiden, SAME GOALin kanssa
  yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja,
  aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.
  SAME GOALilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa,
  toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
  Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.
  SAME GOAL voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia
  maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja
  markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. SAME GOAL ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu
  Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta,
  palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella
  Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

2

 1. Palvelujen käyttö
  3.1 Palvelun käyttötarkoitus
  Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
  3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä
  Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman
  rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin SAME GOAL katsoo sopivaksi. SAME GOAL varaa oikeuden
  vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia
  komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.
  3.3 Rekisteröityminen
  Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä
  käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen
  oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen
  käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).
  Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä
  käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. SAME GOAL ei vastaa
  Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu,
  arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet
  katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen
  oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän
  ilmoittaa tästä välittömästi SAME GOALille. SAME GOAL voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea
  Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.
  Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä
  nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa
  hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.
  3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen
  Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla
  asiasta sähköpostitse osoitteeseen matias@samegoal.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään
  neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun SAME GOAL kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta
  koskevan pyynnön vastaanotetuksi.
  3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

2
Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu
antamaan SAME GOALille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin
tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.
Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen
työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa SAME GOALille oikeus
sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.
Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan SAME GOALin puolesta ja SAME
GOALin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan SAME GOALia kaikkia sellaisia kolmansien
osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita,
vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.
3.6 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä
Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan
mukaisesti. SAME GOAL pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:
 laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
 SAME GOALin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia
loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai
määräystä;
 muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen,
ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
 mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
 minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta
tilanteita, joissa SAME GOAL tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet
tällaisen lataamisen).
Mikäli SAME GOAL harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua
mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, SAME GOAL voi oman harkintansa mukaan ja

2
ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai
poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

 1. Immateriaalioikeudet
  Palvelun sisältämän tai SAME GOALin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus,
  tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat SAME GOALille, ellei toisin ole
  ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen,
  luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman SAME GOALin ennalta antamaa
  kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
  Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat SAME GOALin
  luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on SAME GOALin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut
  ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-
  kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen
  missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti
  menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti SAME GOALille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan
  vahingoista.
 2. Palvelun käytettävyys
  SAME GOAL ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina
  tai keskeytyksettä saatavilla.
  Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat
  ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. SAME GOAL ei takaa, että
  Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.
 3. Palvelussa annetut tiedot
  Vaikka SAME GOAL yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja
  ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.
  Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä
  SAME GOAL ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos
  Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. SAME GOALilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa
  muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.
  Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja
  erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa
  käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

2

 1. Vastuunrajoitus
  Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu
  on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja SAME GOAL varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja
  muokata Palvelua.
  SAME GOAL ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen
  sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä
  mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
  SAME GOAL ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys
  Palvelusta.
  Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu SAME GOAL ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai
  epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan
  keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus-
  tai PT-palvelun) käytöstä tai käytön estymisestä.
 2. Sopimusehtojen muutokset
  SAME GOAL varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat
  ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt
  ehdot.
 3. Sopimuksen siirtäminen
  Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä
  oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.
  SAME GOALilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen
  mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen
  osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.
 4. Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun sovellettavat erityiset ehdot
  10.1 Ehtojen soveltaminen
  Elleivät asiakas ja asiakkaalle PT-palvelun tarjoava SAME GOALin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja
  toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella
  tarjoamaan henkilökohtaiseen valmennuspalveluun (”PT-palvelu”). Selvyyden vuoksi todetaan, PT-palvelua
  koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille SAME GOALin toimiessa ainoastaan
  palvelun välittäjänä.

2

10.2 PT-palvelu
PT-palvelussa SAME GOALin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä
sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan
harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle
harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson
aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun
tilauksen yhteydessä.
10.3 Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa,
ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.
Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu
valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua
tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi
harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai
poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta
tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan
sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi.
Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas
erikseen toisin sovi.
Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta
aiheutuvat kulut kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään
valitsemaan ensisijaisesti SAME GOALin yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa
kuntosalimaksuihin sovelletaan SAME GOALin sopimushintoja.
Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset
ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti,
liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun tilaamisella olevansa
tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen,
että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai SAME GOAL) eivät vastaa asiakkaalle
harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.
Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen
vakuutusturvan järjestämisestä.

2

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista
muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus,
vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).
10.4 SAME GOALin velvollisuudet
Valmentaja sitoutuu tarjoamaan PT-palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan
kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen.
Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa
harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen
myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä,
on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen
lisäksi.
Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa
järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on
mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.
Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä
kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi kun
asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan
asiakkaalle puhelimitse.

 1. Tuotteiden toimitusehdot
  Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen SAME GOALille ja kun SAME GOAL on vahvistanut
  asiakkaan tekemän tilauksen.
  Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat
  sisältävät arvonlisäveron. SAME GOAL pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.
  Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy SAME GOALilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.
  Palvelussa voi maksaa ainoastaan SAME GOALin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.
  Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä.
  Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen
  suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi,
  vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa

2
SAME GOAL vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. SAME GOAL
pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa
kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa
korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on
olennainen.
SAME GOAL ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu.

 1. Maksutavat
  Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja
  verkkopankkimaksu, sekä Klarna Lasku. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii
  Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai
  MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla.
  Klarna Laskulla maksettaessa maksu hoituu erikseen sähköpostilla tulevalla laskulla, jossa korotonta
  maksuaikaa on 14 vrk.. Maksun myöhästyessä laskun loppusummaan lisätään muistutusmaksu 5,00 € ja
  viivästyskorko 11.50 %. Klarna tarkistaa ostohetkellä tilaajan luottokelpoisuuden, mikä joissain tapauksissa voi
  tarkoittaa myös luottotietojen tarkistamista. Laskulla maksavan henkilön tulee olla täysi-ikäinen ja tilaus
  toimitetaan ainoastaan luotonottajan Väestörekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen. Klarna Laskun ehtoihin voi
  tutustua tarkemmin osoitteessa www.klarna.fi
 2. Etämyynti ja peruuttamisoikeus
  Palvelusopimukset
  Palvelusopimusten ( muun muassa PT-palvelu) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen
  tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun
  ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta
  aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. PT-palvelun osalta edellä tarkoitettuina
  kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun
  kokonaishinnasta mutta kuitenkin aina vähintään 30 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta.
  Peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi kuten esimerkiksi koulutus-
  tai urheilutapahtuma.
  Digitaaliset palvelut

2
Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan
kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.
Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan
suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun
toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet
Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.
Tavarat
Tavaroiden (muun muassa vaatteet, asusteet, urheiluvälineet, lisäravinteet ja painotuotteet) osalta 14 päivän
peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran vastaanottamisesta (toimitus on asiakkaan noudettavissa).
Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske muun muassa:
 sinetöitynä toimitettuja tuotteita joiden sinetti on rikottu (mm. lisäravinnevalmisteet)
 tuotteet jotka voivat huonontua tai pilaantua nopeasti (mm. lisäravinteet ja muut elintarvikkeet)
 tavaraa jota ei voi hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa (mm. urheilutrikoot, uima-
asut ja alusvaatteet)
 asiakkaalle signeerattuja tai muuten yksilöllisesti valmistettuja tuotteita
Mikäli sopimus peruutetaan, on kummankin osapuolen palautettava vastaanottamansa suoritus SAME GOAL
palauttaa asiakkaalta saadut suoritukset lukuun ottamatta tuotteen toimittamisesta asiakkaalle aiheutuneet
toimituskulut silloin jos asiakas on valinnut tilauksen toimitustavaksi muun toimitustavan kuin edullisimman
vakiotoimitustavan. SAME GOALilla on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes asiakas on
palauttanut tuotteen (myyntikuntoisena) SAME GOALille.
ALE-tuotteiden palautuksesta peritään normaali toimitusmaksu 4,90€.
Asiakkaan tulee pitää tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas
on päättänyt pitää tuotteen. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta joko kokonaan tai osittain tai se palautetaan
alkuperäistä huonommassa kunnossa, SAME GOALilla on oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista
vastaava korvaus. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista posti- tai muista toimituskustannuksista.
Tuotteen ja maksujen palautus on suoritettava 14 päivän kuluessa. Määräaika alkaa kulua asiakkaan osalta
siitä, kun asiakas on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta SAME GOALille peruuttamisilmoituslomakkeella ja
SAME GOALin osalta siitä hetkestä lukien, kun SAME GOAL on vastaanottanut asiakkaan toimittaman
purkuilmoituksen ja tuotteen.

2
Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena. Tilaus katsotaan noudetuksi kun
se sisältää palautuslomakkeen. Noutamattomista tilauksista veloitamme 9,80€ toimituskuluja. Tätä kulua ei
peritä mikäli asiakas on ilmoittanut meille Matkahuollon säilytysajan puitteissa ettei nouda tilaustaan.

 1. Ylivoimainen este
  Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei
  ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen,
  lakon tai muun niihin verrattavan, SAME GOALista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista,
  SAME GOAL vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston
  ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta SAME GOAL:lta sopimuksen rikkomisesta.
 2. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
  SAME GOALin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan SAME GOALilta hankkimaa kulutushyödykettä
  koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on
  kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
  käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet
  käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
  Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa
  koskevat säännöt.
 3. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
  SAME GOAL käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa
  mukaisella tavalla.
  Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että SAME GOAL voi käyttää käyttäjän nimi-
  ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä
  tiedot luovutetaan SAME GOALn yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi
  kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta SAME GOALille.
  SAME GOALin TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
  Soveltamisala
  Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.
  Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä,
  sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita SAME GOAL
  saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2

Henkilötietojen käyttäminen
Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi SAME GOALille, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi,
käyttäjien tunnistamiseksi ja SAME GOALin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.
SAME GOAL voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa SAME
GOALin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös
markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.
SAME GOAL saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli,
syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino ja äidinkieli.
SAME GOAL kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää
profiiliaan tai käyttää Palvelua.
Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan SAME GOALille,
käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti
tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.
Henkilötietojen luovutus
Käyttäjä hyväksyy sen, että SAME GOAL saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille
viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. SAME GOAL käyttää
alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä
laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.
Palveluntarjoaja ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen paikkansapitävyys
Käyttäjä sitoutuu antamaan SAME GOALille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua.
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun
tai ottamalla yhteyttä SAME GOALin asiakaspalveluun.
Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää SAME GOALia käyttämästä henkilötietojaan
markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa SAME GOALille
sähköpostitse osoitteeseen matias@samegoal.fi
Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

2
SAME GOAL säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita
varten henkilötiedot on kerätty.
Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja
salasanaansa.
Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen
mukaisesti.
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa SAME
GOALilla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen matias@samegoal.fi
Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin
SAME GOAL saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole SAME GOALin
määräysvallassa eikä SAME GOAL vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä
sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.
Muut ehdot ja määräykset
Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.
SAME GOALilla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä
Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.